Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Ορισμοί

Όπου «ΓΚΠΔ», είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)

Όπου «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος» ή «CavoBlue.com», ορίζεται η ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση "www.cavoblue.com".

Όπου «Βάσεις Δεδομένων», είναι οι βάσεις δεδομένων (databases) που φιλοξενούνται σε διακομιστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Οι διακομιστές, που φιλοξενούν αυτές τις βάσεις δεδομένων, είναι συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ.

Όπου «Χρήστης», είναι οποιαδήποτε οντότητα που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Όπου «Ιδρυτής» ή «Softbite.gr», είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ίδρυσε τον παρόντα Ιστότοπο. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο πρόσωπο του Ιωάννη Ι. Ζαχαριουδάκη.

Όπου «Διαχειριστής», ορίζεται το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας. Αναφέρονται σε άτομο, όπως ο Ιδρυτής της Ιστοσελίδας ή/και άτομο το οποία είναι εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν.

Όπου «Διαχειριστής Cookie», είναι το σχετικό ειδοποιητικό-διαχειριστικό πλαίσιο διαλόγου (cookie popup-dialog), πατώντας στο ανάλογο εικονίδιο cookie (μπισκότο) στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας, στο οποίο μπορεί ο Χρήστης να αναθεωρήσει τις επιλογές του σχετικά με τις συγκαταθέσεις του που αφορούν τα cookies.

Όπου «Όροι & Προϋποθέσεις», είναι η πολιτική όρων χρήσης και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.

(Οι παραπάνω ορισμοί, ενδέχεται να αναφερθούν και με διαφορετική πτώση ή αριθμό)

Προοίμιο

Με το παρόν δηλώνεται η πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας. Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή επιθυμήσουν.

Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τις παρακάτω δήλωσεις. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις παρακάτω δήλωσεις, παρακαλούμε μην εισέλθετε και μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, αλλά γνωστοποιήσετε τις διαφωνίες σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Τυχόν περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή και χρήση των υπηρεσιών της αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τις παρακάτω δήλωσεις ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Στην παρούσα πολιτική ορίζονται τα εξής:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστοτόπου
 • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα
 • Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα
 • Πώς και πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας
 • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΓΚΠΔ.

Για να επιτύχουμε την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη του ιστοτόπου, διατηρούμε δεδομένα του κάθε Χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μας. Τέτοια δεδομένα είναι η διεύθυνση email, ip και άλλα απαραίτητα δεδομένα, που είναι αναγκαία για την επίτευξη της αποστολής-λήψης ηλεκτρονικών μηνημάτων, όπως, επίσης, και άλλα δεδομένα που, ενδεχομένως, να επισυνάψει οικειοθελώς ο κάθε Χρήστης στο μήνυμα του, καθώς επιχειρεί την επικοινωνία με τον Ιστότοπο.

Οι Διαχειριστές δεσμεύονται για την όσο καλύτερη και δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών της Ιστοσελίδας. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες Μελών σε τρίτα μέρη, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία ή λόγω ανωτέρων παραγόντων, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντα με την συγκατάθεση του Χρήστη (περιπτώσεις όπως υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων).

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους που εισέβαλαν στο σύστημα, παρά τις δικλείδες ασφαλείας που παρέχονται, δεν αποτελεί ευθύνη της Ιστοσελίδας ή των Διαχειριστών.

Πλοήγηση στον Ιστότοπο

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι αυστηρά αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP, για τους εξής λόγους:

- Τεχνικοί λόγοι που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των συστημάτων της Ιστοσελίδας (servers, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά., όπως και οι υπηρεσίες αυτών).

- Λόγοι ασφαλείας: αντιμετώπιση απειλών και κακόβουλων χρήσεων, με τρόπο που μπλοκάρεται ο επίδοξος εισβολέας.

Ο παραπάνω ισχυρισμός εκφράζεται επικαλούμενος την απαγγελία 49 του ΓΚΠΔ (Recital 49 (excerpt)), η οποία περιγράφει τον βαθμό που είναι αναγκαία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Επίσης, είναι πλήρως αντιληπτό και κατανοητό, πως είναι άκρως επικίνδυνη και παράνομη η κατοχή διευθύνσεων IP όταν:

- οι διαχειριστές ενός δικτυακού τόπου διαθέτουν ένα "νόμιμο μέσο" για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχει ο ISP, προκειμένου να εντοπίσει το άτομο.

- υπάρχει ένα άλλο μέρος (όπως Internet Service Providers "ISPs" ή αλλιώς Πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου), που μπορεί να συνδέσει τη δυναμική διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός ατόμου.

Στην πραγματικότητα, ο ιστότοπος και οι Διαχειριστές δεν έχουν τη νομική εξουσία να αναγκάσουν τον σχετικό ISP να αποκαλύψει επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του Χρήστη, άρα τα δεδομένα στα χέρια των Διαχειριστών και του Ιστοτόπου δεν είναι ταυτοποιήσιμα. Επίσης, εφόσον η διαχείριση και η φιλοξενία του ιστοτόπου πραγματοποιείται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαϊκοί ISPs είναι και αυτοί πλήρως συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ. Ακόμα, ανεξάρτητα αν υπάρχει νομική εξουσία, η πρόσβαση σε πληροφορίες συνδρομητή, που σχετίζεται με δυναμική διεύθυνση IP, απαιτεί εντολή δικαστηρίου, διαφορετικά, θεωρείται παράνομη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση ή επιθυμία για αναζήτηση πληροφοριών, που σχετίζονται με τη διεύθυνση ip, από κανένα πρόσωπο ή μηχανισμό, που σχετίζεται με τον Ιστότοπο.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης ή άλλων δεδομένων του Χρήστη, δύναται να γνωστοποιηθούν, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Περιοχή Υποστήριξης

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών με τον Ιστότοπο είναι απόρρητη. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να διαβιβάσουμε το μήνυμα μετά από δικαστική κλήτευση ή στην δικαιοσύνη στην περίπτωση που θίγει τον ιστότοπο, τους διαχειριστές ή άλλους χρήστες, ώστε να προστατευτούμε ως διαχειριστές και να προστατεύσουμε αντίστοιχα την ιστοσελίδα και τους χρήστες της. Για περαιτέρω διερεύνηση η διεύθυνση IP σας μπορεί να αποτελέσει μέρος έρευνας.

Μηχανή αναζήτησης

Κατά τη χρήση της μηχανής αναζήτησης, συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, που μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται η γνωστοποίηση ανώνυμων δεδομένων σε τρίτους, με αφορμή την αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να γνωρίζουν οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο. Κυρίως, για το τι αναζητήθηκε και σε ποια χρονική περίοδο.

Κοινοποιήσεις από Χρήστες

Κατά την κοινοποίηση στοιχείων του Ιστοτόπου (όπως Αξιοθέατα) από τους Χρήστες, συλλέγονται δεδομένα, χωρίς να κοινοποιούνται ενδεχόμενα προσωπικά δεδομένα τών εντολέων. Αφορμή αυτής της ενέργειας είναι η αξιολόγηση αποτελεσμάτων των πράξεων κοινοποίησης, κυρίως για το τι κοινοποιήθηκε, σε ποια χρονική περίοδο και ποια η αποδοτικότητα και η επίπτωση αυτής.

Ενημερωτικά Δελτία

Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εταιρίες αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (όπως mailchimp), κυρίως για newsletters, οι οποίες είναι ήδη συμμορφωμένες με τον ΓΚΠΔ.

Εγγραφή

Ο Χρήστης εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει σε ενημερωτικά δελτία, δύναται να εγγραφεί από τις φόρμες που προβάλλονται στον ιστότοπο. Ο Χρήστης είναι σε θέση να ενημερώνει τα στοιχεία του μέσα από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, αλλά και να προσθέτει επιπλέον προσωπικά δεδομένα με δική του ευθύνη.

Απεγγραφή

Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες στις λίστες ενημερωτικών δελτίων έχουν τη δυνατότητα να απεγγραφούν από τις επιλογές που παρέχονται στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου που παραλαμβάνει.

Επικοινωνία - Αναφορές

Για την επικοινωνία των Χρηστών με τους Διαχειριστές ή τον Ιστοτόπο, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email). Οι εταιρίες για το web/email hosting είναι ήδη συμμορφωμένες με την ΓΚΠΔ και έχουν έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένα

Απο πού συλλέγουμε τα δεδομένα

Περιπτώσεις συλλογής δεδομένων είναι:

 • χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.
 • εγγραφή Χρήστη στα ενημερωτικά δελτία.
 • κατά την πλοήγηση των Χρηστών.
 • κατά την κοινοποίση στοιχείων του Ιστοοτόπου σε άλλα δίκτυα, όπως κοινωνικά δίκτυα.

Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

 • Επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν την ομαλότητα λειτουργίας του Ιστοτόπου: Περιπτώσεις μη τήρησης όρων χρήσης και προϋποθέσεων. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.
 • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων.
 • Επικοινωνία με τα τμήματα Εξυπηρέτησης Χρηστών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας.
 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα πλοήγησης επισκέψεων σε συγκεκριμένα σημεία του Ιστοτόπου, της επιλεγμένης γλώσσα προβολής, των δεδομένων και αποτελεσμάτων από τη χρήση της μηχανής αναζήτησης, προκειμένου να λειτουργήσουν υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του ιστοτόπου αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.
 • Ανίχνευση ύποπτων ψηφιακών αιτημάτων και κινήσεων από εσωτερικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών με τη μέγιστη ασφάλεια που προσφέρουν τα μέσα που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι προγραμματιστές και οι αρμόδιοι ασφαλείας του ιστοτόπου.
 • Ανίχνευση δυσλειτουργιών του ιστοτόπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Λειτουργία σχετικών υπηρεσιών του ιστοτόπου που εκμεταλλεύονται δεδομένα τα οποία προέρχοναι από τις κοινοποιήσεις των προϊόντων από τους χρήστες, χωρίς όμως να κοινοποιούνται τα δεδομένα των Μελών που πλοηγούνται.
 • Χρησιμοποιούμε λογισμικό για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των Χρηστών μας, καθώς και τη χρήση του ιστοτόπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και κενών ασφαλειών του ιστοτόπου.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψιν, εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε, με την πάροδο του χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση (των ανώνυμων δεδομένων), διατηρούμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση σας.

Ο τρόπος και ο χώρος αποθήκευσης των δεδομένων

Τα δεδομένα που αφορούν τους Χρήστες, αποθηκεύονται σε Βάσεις Δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με τον Ιστότοπο και διατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας (ασφαλισμένα με ισχυρους κωδικούς) για περιπτώσεις απώλειας δεδομένων ή/και σε περίπτωση δυσλειτουργίας των Διακομιστών, όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι διαθέσιμα μόνο στον Ιδρυτή της ιστοσελίδας και αντίγραφα ασφαλείας με δεδομένα διατηρούνται έως και πέντε (5) χρόνια. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται στους σχετικούς διακομιστές αλλά και σε ασφαλή τοπικά μέσα αποθήκευσης.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 • Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ασφαλισμένα με ισχυρούς κωδικούς, τους οποίους έχει στη διάθεση του μόνο ο Ιδρυτής του Ιστοτόπου.
 • Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, κατά την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα, που μας παρέχετε μέσω της πλοήγησης σας, προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer - Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Αφορά την ασφαλή μεταφορά δεδομένων πλοήγησης και αιτημάτων του φιλομετρητή με τον διακομιστή, προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ αυτών.
 • Τα δεδομένα (Βάσεις Δεδομένων) και οι διακομιστές βρίσκονται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η διαχείριση αυτών γίνεται στην Ελλάδα. Οι Χρήστες μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα και η χρήση του Ιστοτόπου απευθύνεται σε όλους.

Φορείς στους οποίους διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται τα δεδομένα

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη, για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 • Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου.
 • Νομικοί και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, που προκύπτουν από τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου ή από τον ΓΚΠΔ.

Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Χρονικό διάστημα

Τα προσωπικά δεδομένα θα βρίσκονται στις Βάσεις Δεδομένων όσο το έργο βρίσκεται εν ενεργεία και για δύο (2) χρόνια από το τελευταίο χρονικό στιγμιότυπο που έγινε η χρήση της Ιστοσελίδας

Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι ο Ιδρυτής, καθώς, επίσης, κατέχει τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων ενεργειών και προδιαγραφών, αλλά και η υλοποίηση αυτών, προκειμένου να διατηρηθούν με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα, επιτυγχάνεται με τη συμβολή του Ιδρυτή του έργου. Ο Ιδρυτής κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις περί προσωπικών δεδομένων, καθώς, επίσης, γνώσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων διαδικτύου (και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων), ο οποίος επιβλέπει τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική

Τα δικαιώματα σας

Υπό συνθήκες, βάσει νόμου και εφόσον υπάρχουν δικά σας προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης, όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, σε περίπτωση που το αίτημα σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό ή βρίσκεται εκτός του ΓΚΠΔ ή το αίτημα σας δεν σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα με τα οποία επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο, που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης ενός αιτήματος ορίζεται ο ένας (1) μήνας και σε ειδικές περιπτώσεις, παρατείνεται επιπλέον δύο (2) μήνες, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ενημέρωση για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου γίνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, (η οποία πραγματοποιείται μονομερώς από τους Διαχειριστές) η Ιστοσελίδα θα σας ειδοποιήσει, είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Επίσης, σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες δεν απαιτούν άμεση ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Ιστοσελίδα σας ενθαρρύνει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Περιπτώσεις παραβίασης ή κακόβουλης χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ενέργειες.

Οφείλουμε, εφόσον συνειδητοποιηθεί η παραβίαση, να ενημερώσουμε τις σχετικές Αρχές Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών. Παράλληλα σε αυτό το διάστημα θα γίνεται εκτίμηση της επιχείρησης παραβίασης, εφόσον είναι δυνατό και τα αποτελέσματα αυτά πρόκειται να γνωστοποιηθούν στις Αρμόδιες Αρχές.

ePrivacy

Διαφημίσεις

Στον ιστότοπο ενδέχεται να προβάλλονται διαφημίσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από cookies.

Οι διαφημίσεις αυτές έχουν μη προσωποποιημένo/εξατομικευμένο χαρακτήρα (non-personalized ads) και ενα μέρος αυτών προέρχονται απο τρίτους (π.χ. Linkwise).
Σε περίπτωση που οι διαφημίσεις ενδέχεται να αποκτήσουν προσωποποιημένο χαρακτήρα, τότε θα ισχύσουν/εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση συγκατάθεση σας, καθώς θα χρειαστεί χρήση ανάλογων cookies.
Επίσης, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οδηγίας ePrivacy περί ιδιωτικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η προβολή των διαφημίσεων δεν συνοδεύονται από cookies (όπως προαναφέρθηκε), ωστόσο κατά την είσοδο του Χρήστη σε μία διαφήμιση (π.χ. κάνοντας κλικ πάνω στην διαφήμιση) υπάρχει ενδεχόμενο ο χρήστης να παραπεμφθεί στον ανάλογο ιστότοπο που αναφέρεται η διαφήμιση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση cookies στην συσκευή σας προκειμένου να λειτουργήσει το Affiliate δίκτυο.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, θα πραγματοποιείται προβολή μη προσωποποιημένων διαφημίσεων χωρίς χρήση cookies (δεν απαιτείται συγκατάθεση) όμως αν αποφασίσετε να εισέλθετε-παραπεμφθείτε οικειοθελώς σε μια από αυτές τις διαφημίσεις, συμφωνείτε και στην τοποθέτηση cookies τρίτων. Οφείλετε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε Εξωτερικού Παρόχου (αναφέρονται παρακάτω, όπως και οι παραπομπές τους στις πολιτικες τους)


Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας Ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, αποφάσεις έγκρισης σε άλλες υπηρεσίες που απαιτείται συγκατάθεση Χρήστη, μέγεθος γραμματοσειράς ή/και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

- Χρησιμοποιούμε "πρώτου βαθμού" cookies, προκειμένου ο φυλλομετρητής του Χρήστη να "θυμάται" πληροφορίες.

- Χρησιμοποιούμε "τρίτου βαθμού" cookies, που ορίζονται από την υπηρεσία CloudFlare για τον εντοπισμό αξιόπιστης επισκεψιμότητας ιστού. Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού και δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare. Τα cookies εκείνα κρίνονται απαραίτητα και αναγκαία. Δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών, σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του Ιστοτόπου.

Τι κάνουν αυτά τα cookies;

- Είναι ουσιώδη, για να λειτουργήσει ο Ιστότοπος ή μια δεδομένη λειτουργικότητα του, αλλά και για την ασφάλεια και ενίσχυση της απόδοσης του Ιστότοπου και κρίνονται απαραίτητα.

- Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, δεν είναι απαραίτητη η αυτόματη προβολή του Διαχειριστή Cookie, κατά την εισαγωγή στον Ιστότοπο, εφόσον τα cookies, αρχικά και ως προεπιλογή, περιορίζονται στην "περίοδο σύνδεσης" (session cookies) και αφορούν μόνο τα απαραίτητα και αναγκαία cookies.

- Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη και δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στις συσκευές των Χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως και την ασφάλεια της.

- Σε κάθε προβολή σελίδας του ιστοτόπου, επιχειρούμε έλεγχο στο σύνολο των cookies που αφορούν το domain της Ιστοσελίδας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μόνο των εξουσιοδοτημένων και απαραίτητων cookies.

- Η δυνατότητα έγκρισης γίνεται έπειτα από συγκατάθεση του Χρήστη μέσω του Διαχειριστή Cookie

Απαραίτητα cookies και cookies πρώτου βαθμού

PHPSESSID Απαραίτητο πρώτου βαθμού περίοδο σύνδεσης χρήση για επικοινωνία συνεδρίας με γλώσσα προγραμματισμού
_csrf-frontend Απαραίτητο πρώτου βαθμού περίοδο σύνδεσης χρήση για την ενίσχυση αξιοπιστίας δεδομένων και αντιμετώπιση ευπαθειών ασφαλείας ιστού που αποστέλλονται μέσω φορμών εντός του ιστοτόπου.
__cfduid
cf_use_of
Απαραίτητα τρίτου βαθμού περίοδο σύνδεσης χρήση για ενίσχυση ασφάλειας του ιστοτόπου και υπηρεσιών caching από Cloudflare (Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού, δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου). Τα συγκεκριμένα cookies είναι τεχνικού τύπου cookies.
consent.servicecategories Προαιρετικό - Μετά από έγκριση Χρήστη πρώτου βαθμού 1 χρόνο χρήση για αποθήκευση των αποφάσεων έγκρισης του Χρήστη που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο (π.χ. liveviews, google maps, κ.ά.).
* μετά την συγκατάθεση του Χρήστη για τη χρήση τουλάχιστον μίας (1) υπηρεσίας, τότε το cookie δημιουργείται και έχει ημερομηνία λήξης 1 χρόνο (ή και λιγότερο).

* Οι ονομασίες των τεχνικών cookies ενδέχεται να αλλάξουν για τεχνικούς λόγους (ιδίως το PHPSESSID).

* Δεν χρησιμοποιούμε και δεν επιτρέπουμε χρήση cookies πέρα των άνωθεν (αφορα cookies πρώτου βαθμού). Σε περίπτωση που παρατηρηθεί cookie εκτός της παραπάνω λίστας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα προκειμένου να προβούμε σε ανάλογες ενέργειες, ώστε να εξετάσουμε την περίπτωση.

* Σχετικά με Coudflare.com cookies, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες εδω.


Cookies Τρίτων - Εξωτερικοί Πάροχοι - Επιπλέον Υπηρεσίες

Υπηρεσία Εξωτερικοί Πάροχοι και πολιτικές τους Διαδικασία Ενεργοποίησης
Liveviews

ipcamlive.com - Privacy Policy - Terms of Use

windy.com - Privacy Policy

Μετά από έγκριση Χρήστη από τον Διαχειριστή Cookie ή από ενεργοποίηση-έγκριση από τα ανάλογα σημεία του Ιστοτόπου που δύναται να χρησιμοποιηθεί ή υπηρεσία.
External Media

youtube.com - Terms of Service

youtube-nocookie.com - Privacy Enhanced Mode

Μετά από έγκριση Χρήστη από τον Διαχειριστή Cookie ή από ενεργοποίηση-έγκριση από τα ανάλογα σημεία του Ιστοτόπου που δύναται να χρησιμοποιηθεί ή υπηρεσία. Αφορά πολυμέσα στην Ιστοσελίδα που προέρχονται από το domain youtube.com.

Σε ενεχόμενη χρήση του domain youtube-nocookie.com από την Ιστοσελίδα, τα πολυμέσα παραμένουν σε διακοπή. Στην περίπτωση που επιχειρήσετε την αναπαραγωγή των συγκεκριμένων πολυμέσων, αυτομάτως αποδέχεστε με συγκατάθεση σας την εγκατάσταση cookies από τον συγκεκριμένο πάροχο (youtube.com).
Maps and Special Prices

booking.com - Terms of Service

Μετά από έγκριση Χρήστη από τον Διαχειριστή Cookie ή από ενεργοποίηση-έγκριση από τα ανάλογα σημεία του Ιστοτόπου που δύναται να χρησιμοποιηθεί ή υπηρεσία. Με την απόφαση σας να εισέλθετε-παραπεμφθείτε σε μία διαφήμιση του παρόχου, τοποθετούνται cookies προκειμένου να λειτουργήσει το Affiliate δίκτυο
Linkwise linkwi.se - Privacy Policy Με την απόφαση σας να εισέλθετε-παραπεμφθείτε σε μία διαφήμιση του παρόχου, τοποθετούνται cookies προκειμένου να λειτουργήσει το Affiliate δίκτυο. Η πράξη αυτή πραγματοποιείται οικειοθελώς από τον Χρήστη και πριν την απόφαση του αυτή, δεν τοποθετούνται cookies στην συσκευή. Ουσιαστικά, συνεπάγεται η συγκατάθεση σας και η συμφωνία σας στην τοποθέτηση cookies του παρόχου εφόσον πραγματοποιήσετε οικειοθελή είσοδο-παραπομπή-κλικ στην διαφήμιση.

* Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. ipcamlive.

* Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

* Δυνατότητα αλλαγής απόφασης για την λειτουργία των επιπλέον υπηρεσιών - εξωτερικών παρόχων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Cookie.

* Κάθε υπηρεσία του Ιστοτόπου (π.χ. Liveviews) ενδέχεται να περιέχει πάνω από έναν (1) Πάροχο -συνήθως εξωτερικό- προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η διάθεση-προβολή της υπηρεσίας.

* Για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών παρόχων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

* Αν δεν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

* Η ευθύνη των πολιτικών που ορίζουν οι εξωτερικοί πάροχοι, περιορίζεται στους ίδιους τους παρόχους, αποποιώντας την Ιστοσελίδα και τους Διαχειριστές από κάθε ευθύνη.

* Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων - Εξωτερικοί Πάροχοι, εκφεύγουν του ελέγχου της παρούσας πολιτικής. Οι πάροχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους χρήσης, τον σκοπό και τη χρήση των cookies κ.λπ.


Πώς να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς οι ίδιοι ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, καθώς ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες.


Εν Κατακλείδι

- Επιδιώκουμε την περιγραφή των παραπάνω στοιχείων, δηλώσεων και λειτουργιών με πλήρη σαφήνεια, καθώς για κανένα λόγο δεν υπάρχει πρόθεση για παραπλάνηση, μείωση, ζημία ή προσβολή του Χρήστη.

- Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε παράλειψη ή αστοχία των παραπάνω δηλώσεων, είμαστε θετικοί στο να διαλευκάνουμε τα όποια μελανά σημεία, καθώς επιθυμούμε την πλήρη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.