Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Ορισμοί

Όπου «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος» ή «Έργο», ορίζεται η ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση "www.cavoblue.com".

Όπου «Βάσεις Δεδομένων», είναι οι βάσεις δεδομένων (databases) που φιλοξενούνται σε διακομιστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Οι διακομιστές, που φιλοξενούν αυτές τις βάσεις δεδομένων, είναι συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ.

Όπου «Χρήστης», είναι οποιαδήποτε οντότητα που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Όπου «Ιδρυτής» ή «Softbite.gr», είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ίδρυσε τον παρόντα Ιστότοπο. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο πρόσωπο του Ιωάννη Ι. Ζαχαριουδάκη.

Όπου «Διαχειριστής», ορίζεται το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας. Αναφέρονται σε άτομο, όπως ο Ιδρυτής της Ιστοσελίδας ή/και άτομο το οποία είναι εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν.

(Οι παραπάνω ορισμοί, ενδέχεται να αναφερθούν και με διαφορετική πτώση ή αριθμό)

Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου της και των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή επιθυμήσουν.

Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους και κανόνες. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε μην εισέλθετε και μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, αλλά γνωστοποιήσετε τις διαφωνίες σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Τυχόν περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή και χρήση των υπηρεσιών της αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας

Πνευματική ιδιοκτησία

Κάτοχος της Ιστοσελίδας είναι ο Ιδρυτής και έχει αποκτήσει πάνω της πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης της (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτήν (ηθικό δικαίωμα). Η Ιστοσελίδα αποτελεί έργο του Ιδρυτή και είναι ο πνευματικός δημιουργός της.

Εξουσίες που περιλαμβάνονται στα δικαιώματα

Το περιουσιακό δικαίωμα

1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο Ιδρυτή ιδίως την εξουσία (δικαίωμα - τρόπο εκμετάλλευσης) να επιτρέπει ή να απαγορεύει:

  1. Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή του Έργου ή του περιεχομένου του με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.
  2. Τη δημιουργία παράγωγου έργου (μετάφραση, τη διασκευή, τη προσαρμογή, τη μετατροπή κλπ.) του αρχικού Έργου.
  3. Τη δημόσια εκτέλεση-χρήση του Έργου του ή του περιεχομένου του, κρατώντας ουσιαστικά για τον εαυτό του την αξίωση αμοιβής μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσής του.
  4. Τη μετάδοση ή αναμετάδοση του Έργου ή του περιεχομένου του στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων.
  5. Την παρουσίαση στο κοινό του το Έργου του ή του περιεχομένου του, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστά προσιτό το Έργο του στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο Έργο αυτό, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.

2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του Έργου, που κάνει το Έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

Το ηθικό δικαίωμα

1. Ο Ιδρυτής έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με το Έργο του πέρα από το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης.

2. Το Έργο και το περιεχόμενο του ανήκει στον Ιδρυτή, είναι αμεταβίβαστο και ο Ιδρυτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό.

3. Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο Ιδρυτή ιδίως τις εξουσίες:

  1. της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το Έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση),
  2. της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο Έργο και ειδικότερα την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του Έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του Έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο,
  3. της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του Έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του Δημιουργού οφειλομένης στις συνθήκες παρουσίασης του Έργου στο κοινό,

4. Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο Ιδρυτή ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.

Πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου

Όλα τα κείμενα της Ιστοσελίδας προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο 2121/93. Κάθε κείμενο της Ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρυτή. Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην Ιστοσελίδα και τον φωτογράφο ενώ απαγορεύεται ρητώς η όποια χρησιμοποίηση τους από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια από τον Ιδρυτή. Όλες οι σελίδες της Ιστοσελίδας όπως τα άρθρα και άλλοι τομείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται να αντιγραφούν.

Στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογισμικό είναι πνευματικής μας ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του Ιδρυτή.

Από την στιγμή που κάποιος χρήστης αναρτήσει κάποιο υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) στον παρόντα ιστότοπο, αυτομάτως παραχωρεί στους Διαχειριστές δικαιώματα αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, αποθήκευσης, διανομής, αντιγραφής και δημιουργίας παραγώγων για την προβολή τους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ιστοτόπου καλύτερα, όπως οι Διαχειριστές κρίνουν. Ταυτόχρονα δίνετε την άδεια στους άλλους Χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Για πρακτικούς λόγους που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα του ιστοτόπου, ενδέχεται αν κάποιο μέλος κάνει ανάρτηση, να μην μπορεί να την διαγράψει ή να την επεξεργαστεί. Σε αυτή την περίπτωση μόνο οι Διαχειριστές μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τις αναρτήσεις αυτές και εφόσον κρίνουν ότι δεν δημιουργούν άλλα προβλήματα στον ιστότοπο ή σε τρίτους, το ταχύτερο δυνατό.

Για εμπορικά σήματα ή εικόνες-φωτογραφίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους, με σκοπό να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους ή τα προϊόντα τους δεν διεκδικούμε δικαιώματα, ούτε μπορούμε να συσχετιστούμε με αυτά και τους δικαιούχους τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας και άλλων. Στις σελίδες της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην Ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Πλοήγηση στον Ιστότοπο

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει τον ιδιωτικό βίο, την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε άλλες οντότητες με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των επισκεπτών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η Ιστοσελίδα και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, η Ιστοσελίδα και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η Ιστοσελίδα ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Αντιγραφή και Κοινοποίηση

H αντιγραφή ή αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλα μέσα, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής με ενεργό link της Ιστοσελίδας ή της σχετικής τοποθεσίας από όπου έγινε η αντιγραφή ή αναδημοσίευση. Σε περίπτωση που δεν δύναται η τοποθέτηση link τότε πρέπει να εμφανίζεται ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο η ένδειξη "Cavoblue.com". Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε τους Διαχειριστές μέσω της Ιστοσελίδας προκειμένου να αποκτήσετε την άδεια και το δικαίωμα αντιγραφής ή αναδημοσίευσης.

Το αντιγραφόμενο ή αναδημοσιευμένο υλικό πρέπει να παραμείνει όπως είναι, χωρίς καμία παραμόρφωση ή αλλοίωση

Λειτουργία Ιστοσελίδας

Οι Διαχειριστές δεν εγγυώνται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση το σχεδιασμό, τη διάταξη ή την διαμόρφωση του δικτυακού τόπου και τις υπηρεσίες που διαθέτει ή να προσθέσει νέες υπηρεσίες, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Αποποίηση εγγυήσεων και ευθυνών

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή να τερματίσει προσωρινά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες του, αιτιολογημένα ή αναίτια. Ως εκ τούτου ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση γι΄ αυτό, ακόμα και αν θεωρήσει ότι υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρησή του.

Οι Διαχειριστές και η Ιστοσελίδα δεν ευθύνονται, ούτε δεσμεύονται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των πληροφοριών, ούτε για την καταχώρηση ψευδών, ανακριβών στοιχείων, λαθών ή παραλείψεων που καταχωρούνται από τους Χρήστες, ή άλλου περιεχομένου με συνδέσμους ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτών. Συνεπώς όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και στον μέγιστο βαθμό οι Διαχειριστές αρνούνται όλες τις εγγυήσεις.

Οι Χρήστες εγγυώνται ότι το υλικό που αποστέλλουν και αναρτούν τους ανήκει και ελέγχουν όλα τα δικαιώματά του, ότι είναι ακριβές και αληθές, ότι δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσουν τους Διαχειριστές και όσους συνδέονται με την Ιστοσελίδα για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού αυτού.

Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα που αποδεδειγμένα σας ανήκουν, είτε από κάποιον Χρήστη είτε από την Ιστοσελίδα γενικότερα, επικοινωνήστε με τον Ιστότοπο, για την γνωστοποίηση στους Διαχειριστές.

Οι Διαχειριστές και η Ιστοσελίδα δεν ευθύνονται, ούτε έχουν υποχρέωση αποζημίωσης, ούτε δεσμεύονται για την συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει ή των ιστοσελίδων που αποτελούν συνέχεια αυτής με συνδέσμους, ούτε για σφάλματα, για τυχόν λάθη και παραλείψεις και κάθε είδους ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις αιτίες. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, για ποινές, συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες, ή για κάθε απαίτηση εναντίον της Ιστοσελίδας και των Διαχειριστών από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά, ή για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια στον ιστοτόπο.

Οι Διαχειριστές και η Ιστοσελίδα αποποιούνται των ευθυνών, και δεν έχουν υποχρέωση αποζημίωσης, για ζημιές κάθε είδους και ηθική βλάβη, που οφείλονται από την χρήση του ιστοτόπου και από υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (άλλα sites, servers κλπ), μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, από ηλεκτρονικά μηνύματα που προέρχονται από τον ιστότοπο, από ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

Οι Διαχειριστές και η Ιστοσελίδα αποποιούνται των ευθυνών, και δεν έχουν υποχρέωση αποζημίωσης για ζημιές και ηθική βλάβη κάθε είδους, που οφείλονται σε τρίτους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και από διαφημίσεις τρίτων που σχετίζονται με αθέμιτο ανταγωνισμό, παράνομη διαφήμιση, ανειλικρινή ή παραπλανητική και ψευδή διαφήμιση ή πληροφορίες που δεν ευσταθούν ή είναι ψευδείς, πνευματική ιδιοκτησία, και υπηρεσίες γενικότερα που παρέχονται μέσω τρίτων. Τα link σε άλλα site, διατίθενται για την διευκόλυνσή σας και δεν φέρουμε ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά.

Οι Διαχειριστές και η Ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν ανά πάσα στιγμή και με την διακριτική τους ευχέρεια οποιεσδήποτε αναρτήσεις, διαφημίσεις, καταχωρήσεις, εφόσον κρίνεται ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρενοχλούν τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου που αναρτάται από τους Χρήστες αποτελεί προσωπικές τους απόψεις και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη των Διαχειριστών. Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλου του υλικού και των μηνυμάτων που δημοσιεύονται.

Η Ιστοσελίδα διαθέτει τρόπους επικοινωνίας, όπου μπορεί ο κάθε χρήστης που αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια, να ενημερώνει τους Διαχειριστές, ώστε να ελέγξουν τα καταγγελλόμενα και να παρέμβουν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εν Κατακλείδι

Επιδιώκουμε την περιγραφή των παραπάνω στοιχείων, δηλώσεων και λειτουργιών με πλήρη σαφήνεια, καθώς για κανένα λόγο δεν υπάρχει πρόθεση για παραπλάνηση, μείωση, ζημία ή προσβολή του Χρήστη.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε παράλειψη ή αστοχία των παραπάνω δηλώσεων, είμαστε θετικοί στο να διαλευκάνουμε τα όποια μελανά σημεία, καθώς επιθυμούμε την πλήρη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.